Not logged in
Front Page / Forum / Interpretation help / Hjælp til medico-legal dødsattest
 
Katharina Kolding
7 Jun 2024 - 20:37
Headline

Hej :)

Jeg kæmper med min tiptopoldefars dødsattest. Han hed Ole Sørensen og hængte sig i Helsing arrest i 1885.

Link: https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=18247157#370354,70921425

Jeg har prøvet at lære at bruge Transkribus og rettet til, men visse steder driller.

Er der nogen som kan hjælpe med det?

Jeg har skrevet spørgsmålstegn, hvor jeg er i tvivl (men vil aldrig udelukke at jeg kan have taget fejl et andet sted).

Mvh katharina

 

Dødsattest ved Selvmord og anden ved ulykkelige Hændelser indtruffen pludselig Død.

 

Fulde Navn. Ole Sørensen

 

Hvis den Paagjældende er ukjendt, anføres paa denne Plads blot Kjønnet og den sandsynlige Alder med Angivelse at alle særegne Kjende¬tegn (Ar, Modermærker, Tatovering etc.). Alder (s; fyldte Aar; for Børn under 1 Aar Maaneder eller Uger.: 51 Aar

 

Ugift; gift; Enkemand; Enke: gift

 

Egen eller Forældres Stilling og Næringsvej: Parcellist

 

Bopæl (v: stedet, hvor den afdøde sidst har havt fast Ophold - By, Gade, Nr.). Holløse Lund Veiby Sogn

 

Døds- eller Findestedet: (nærmere beskrevet).

Cellen No. 13 i Helsinge Arresthus, hvor et Fast stribet Bomulds Halstørklæde fandtes bundet om Kakkelovnsrøret og til dette tørklæde var atter bundet et frit udhængende Strømpe=baand, overh? i de utilfæftede Ende og tæt ved laae at mindre Stykke, der passede hertil og som den anden Ende havde en Løbeknude.

 

Dødsdagen, eller hvor dene ej kan angives, Dagen og Tiden, naar der Paagjældende er funden død: D. 19ende April 1885

 

Ere Oplivningsforsøg foretagne: Ja! Længe vedholdende Oplivningsforsøg.

 

Ligets Leje og Forhold til dets nærmeste Omgivelser:

Liget fandtes liggende, paa en udslaaet Seng i Arresten iført daglig Klædedragt. Der var opknappet, saa at Hals, Bryst, og Underliv vare frigjorte hos ? ? ?

 

Findes der udvendig på Legemet Spor af Vold, og i saa Fald hvilke?

Paa Panden ud mod venstre Tinding fandtes en svag Blaalig rød ?=motige Plet, lidt fast af ?. tillige ? i Ansigtet paa venstre Side nogle ? Blodskorper, efter lette hudrifter. ? fandtes en

smal Hængningsfure, rundt omkring Halsen tæt ovenfor Strubehovedet.

 

Dødsårsagen, forsaavidt samme ved de er-holdte Oplysninger eller Ligsynet kan angives Ved Selvmord angives desuden 1) Allivnings-maaden, samt 2) den formode Aarsag eller Bevæggrund.

Ellers ingen Spor af Vold udvendig paa Legemet. Døden er voldt ved Hængning og Selvmord, der maa antages at være foranlediget af Frygt for Følgerne af den Voldsdaad, som han var anklaget for.

 

Bekræfte de forefundne Data den af de Paagjældende meddelte Dødsaarsag?

Ja!

 

Er der efter det stedfundne Ligsyn Anled-ning til at lade foretage nogen yderligere mediko-legal Undersøgelse, eventualiter retslig Obduktion. nei!

 

Er Forraadrelse indtraadt, eller hvilke andre sikre Dødstegn ere tilstede? Dødsstivhed, Ligpletter, og ?af ? ?  lugtede

 

Undertegnede erklærer herved, at jeg den 20ende April 1885 i Forbindelse med Hr. Fuldmægtig Hoffmann har synet liget af Ole Sørensen, og at ovennævnte sikre og utvivlsomme Tegn paa virkelig Død ere tilstede.

L Hansen

autoriseret læge.

Fra Poli.

 

Anmærkninger.

1) Denne Attest træder i de Tilfælde, hvor Ligsynet foretages af Lægen som et mediko-legalt, i Stedet for den sædvanlige Dødsattest,

2) Attesten skal af Lægen enten personlig overleveres eller i forseglet Konvolut sendes til Stedets Politimester, uden hvis Paategning Tilladelse til Begravelse ej maa gives.

3) Politimesteren tager Afskrift af Attesten og fremsender Originalen med sin Paaskrift i forseglet Konvolut til vedkommende Præst.